Algemene voorwaarden

  1. Het contract/offerte wordt beschouwd als een verbintenis tussen de aanvrager van de animatie, hierna genoemd de organisator, en de dienstverlener van de animatie in dit geval DTA BVBA, in opdracht van Sinterklaascentrale.be
  2. Indien de uitvoering van het contract/offerte niet wordt nageleefd zoals in het contract/offerte vermeld, kunnen de contracterende partijen klacht indienen bij het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en enkel bij deze bevoegde instantie
  3. Indien de aanvrager van de animatie vroegtijdig een einde maakt aan het contract/offerte wordt de annulatie in geen geval terugbetaald
  4. De factuur dient binnen de 10 dagen na ontvangst betaald te worden, reservaties die na deze periode onbetaald blijven worden opnieuw vrijgegeven
  5. DTA BVBA behoudt zich ten allen tijden het recht deze overeenkomst te ontbinden bij overmacht. Dit omwille van schade veroorzaakt aan het materiaal of technische problemen buiten de wil om van DreamTeam-Animaties
  6. Tijdens het huisbezoek mag er in geen geval gerookt worden, dit om onze kledij en stembanden te sparen. Bij overtreding kan het huisbezoek afgebroken worden
  7. Alle factuurklachten dienen gedaan binnen acht dagen na factuurdatum. Alle betalingen zijn eisbaar te Turnhout
  8. Het startuur vermeld op de factuur is slechts indicatief. We doen onze uiterste best om dit zo goed mogelijk na te leven, naargelang de toestand op de weg kunnen wel vertragingen of wijzigingen in het schema optreden
  9. DTA BVBA zal zich het recht behouden bezoeken te weigeren zonder hierover rekenschap te geven
  10. De duurtijd van een huisbezoek is +- 20 min.